commentaries / INSIGHTS

SMEs รากฐานการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจยุค 4.0 หากเปรียบเปรยว่ารากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของเศรษฐกิจคงเปรียบเช่น “เอสเอ็มอี” จากตัวเลขของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่าปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs มีจำนวนประมาณ 2.8 ล้านกิจการคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจำนวนวิสาหกิจทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานจำน

Update : 21 สิงหาคม 2560

View : 389


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,733

COMMENTARIES

กฎหมายภาษีการรับมรดกตอบโจทย์ประเทศจริงหรือ?

Update : 07 สิงหาคม 2560

View : 487

COMMENTARIES

กลยุทธ์ธุรกิจรับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

Update : 31 กรกฎาคม 2560

View : 342

COMMENTARIES

กุญแจสู่ความสำเร็จระดับเวิลด์คลาส สตาร์ทอัพต้องครบเครื่อง

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 445

COMMENTARIES

Global Investment กระจายพอร์ตในอสังหาฯ ต่างประเทศ

Update : 19 กรกฎาคม 2560

View : 614

COMMENTARIES

โอกาสและความท้าทายบนเวทีการค้าโลก

Update : 02 กรกฎาคม 2560

View : 582

COMMENTARIES

เทรนด์โลจิสติกส์ไทยและอาเซียน

Update : 24 มิถุนายน 2560

View : 5,481

COMMENTARIES

จุดเปลี่ยนเทรนด์บรรจุภัณฑ์พลาสติกในตลาดโลก

Update : 24 พฤษภาคม 2560

View : 11,981

COMMENTARIES

“พร้อมเพย์” จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญใน Thailand 4.0

Update : 11 พฤษภาคม 2560

View : 812

COMMENTARIES

โจทย์ท้าทายของธุรกิจครอบครัวยุคดิจิทัล

Update : 24 เมษายน 2560

View : 1,132Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย