commentaries / INSIGHTS

ก้าวให้ทันโลกดิจิทัล ยุคดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที ทำให้พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก จนกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้องค์กรปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาส่วนแบ่งการตลาด จากการสำรวจความคิดเห็นซีอีโอและซีไอโอของบริษัทชั้นนำทั่วโลกในปี 2560 ของเคพ

Update : 21 มีนาคม 2561

View : 193vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,231

COMMENTARIES

จัดสรรความหลากหลายให้ลงตัว ยึด 3 หลักคิดคุมวัฒนธรรมองค์กรที่

Update : 03 มีนาคม 2561

View : 388

COMMENTARIES

บุคลากรไอที หัวใจโลกยุคดิจิทัล 4.0

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561

View : 536

COMMENTARIES

โอกาสและผลกระทบภายใต้ความริเริ่ม Belt and Road

Update : 12 กุมภาพันธ์ 2561

View : 862

COMMENTARIES

ระบบคดีแบบกลุ่ม (Class Action): ความเป็นธรรมของสังคมบนแนวทาง

Update : 06 กุมภาพันธ์ 2561

View : 530

COMMENTARIES

มนุษย์ หุ่นยนต์ และ AI

Update : 31 มกราคม 2561

View : 1,000

COMMENTARIES

อุตสาหกรรมเหล็กในอุ้งมือมหาอำนาจจีนขยับสร้างแรงกระเพื่อมทั่ว

Update : 19 มกราคม 2561

View : 4,235

COMMENTARIES

ทำใจให้นิ่ง และตามดู (แล) ปลอดภัยบนไซเบอร์ด้วยวิถีเซน

Update : 08 มกราคม 2561

View : 637

COMMENTARIES

ธนาคารพาณิชย์ไทย...กับก้าวถัดไปบนโลกแห่งเทคโนโลยี

Update : 27 ธันวาคม 2560

View : 907

COMMENTARIES

สร้าง Smart Living เพื่อสังคมแสน Smart

Update : 18 ธันวาคม 2560

View : 903Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)