commentaries / THOUGHT LEADERS

ข้าราชการ 4.0 ต้นทางการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล ในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” มีปัจจัยหนึ่งที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่ามีความสำคัญและส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของนโยบายดังกล่าว คือ “ความพร้อมของบุคลากร&rdqu

Update : 15 มกราคม 2561

View : 274vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,890

COMMENTARIES

ทำไมนโยบายด้านการดูแลสุขภาพของรีพับลิกันถึงไม่โดนใจคนอเมริกั

Update : 03 มกราคม 2561

View : 321

COMMENTARIES

การจัดทำ Credit Rating ของประเทศไทย

Update : 16 พฤศจิกายน 2560

View : 513

COMMENTARIES

จับตาช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ: 'จีน' ประเทศมหาอำนาจแห่งศตวรรษที่

Update : 03 พฤศจิกายน 2560

View : 1,267

COMMENTARIES

ถึงเวลารุกฆาตเกาหลีเหนือ

Update : 06 ตุลาคม 2560

View : 1,006

COMMENTARIES

FinTech กับบทบาทของ ก.ล.ต.

Update : 19 กันยายน 2560

View : 921

COMMENTARIES

บริการสาธารณสุขจะมีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลงได้อย่างไร?

Update : 12 กันยายน 2560

View : 609

COMMENTARIES

มาตรการติดปีก SMEs ไทยสู่สากล

Update : 11 สิงหาคม 2560

View : 625

COMMENTARIES

ก้าวต่อไปของ ASEAN?

Update : 07 สิงหาคม 2560

View : 840

COMMENTARIES

“EEC ยกระดับเศรษฐกิจไทย”

Update : 17 กรกฎาคม 2560

View : 1,401Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย