commentaries / THOUGHT LEADERS

บทบาทประเทศไทยในลุ่มแม่น้ำโขง ในปี 2562 ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งถูกจัดตั้งในช่วงสงครามเย็น โดยมีจุดประสงค์ด้านการเมืองระหว่างประเทศเป็นเป้าหมายสำคัญ  ภายหลังการสิ้นสุดสงครามเวียดนามในปี 2518 ASEAN จึงได้เปลี่ยนจุดประสงค์หลักเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งปี 2

Update : 22 กันยายน 2561

View : 306vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 1,136

COMMENTARIES

จะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางต้องปฏิรูปการศึกษาเด็กเล็ก

Update : 22 สิงหาคม 2561

View : 715

COMMENTARIES

ความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศไทย ‘ปรับกรอบความคิด รับเศรษฐกิจย

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 476

COMMENTARIES

ประธานเฟดคนใหม่กับความคิดเก่าๆ แย่ๆ

Update : 17 กรกฎาคม 2561

View : 550

COMMENTARIES

The Road Not Taken

Update : 04 กรกฎาคม 2561

View : 390

COMMENTARIES

กับดักเศรษฐกิจไทยภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์

Update : 11 มิถุนายน 2561

View : 611

COMMENTARIES

ภาคธุรกิจไทยกับการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

Update : 29 พฤษภาคม 2561

View : 564

COMMENTARIES

อย่าทำเสียเรื่อง... ‘ค่าเงินอ่อนตัว’ และ ‘กีดกันการค้า’ สองป

Update : 23 พฤษภาคม 2561

View : 772

COMMENTARIES

สร้างเศรษฐกิจใหม่แบบ 'ไทยเท่'

Update : 01 พฤษภาคม 2561

View : 1,090

COMMENTARIES

รีพับลิกันหลงลืมวิชาหั่นภาษี 101

Update : 11 เมษายน 2561

View : 907Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group