commentaries / SPECIAL REPORT

รวมพลังเปลี่ยนโลกเพื่อสังคมที่สดใส สมการรูปแบบธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงแค่ “รายได้ - รายจ่าย = กำไร” แต่สมการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจที่นำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนจะต้องบวก สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (environmental, social and governance: ESG) รวมเข้าไปในกระบวนการทำธุรกิจด้วย เพราะสังคมต้องอยู่ได้ ธุรกิจจึงจะอย

Update : 11 มกราคม 2560

View : 1,178


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,051

COMMENTARIES

เมื่อครัวไทย โตไกลไร้ลิมิต

Update : 29 ธันวาคม 2559

View : 1,760

COMMENTARIES

อสังหาริมทรัพย์ UK หลังเลือกออกจาก EU

Update : 19 ธันวาคม 2559

View : 531

COMMENTARIES

“เอเยนต์นักฟุตบอล” หน้าด่านประสานประโยชน์

Update : 14 สิงหาคม 2559

View : 799

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย