INVESTMENT OUTLOOK

คำถามสำคัญปีนี้คือการลดสินทรัพย์ของเฟด คำถามสำคัญที่จะกระทบกับตลาดการเงินในปีนี้คือเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งรวมทั้งการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและโอกาสที่เฟดจะลดสินทรัพย์ในงบดุลลงภายในปีนี้ โดยเฟดได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (fed funds rate) ขึ้น 25bps ไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งจาก Dot Plot เดือนมีนาคม (สะท้อนมุมมองการขึ้นดอก

Update : 31 พฤษภาคม 2560

View : 1,637


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,928

INVESTMENT OUTLOOK

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกลุ่มยูโรโซน

Update : 26 เมษายน 2560

View : 2,111

INVESTMENT OUTLOOK

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบายการค้าแบบก

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

View : 3,997

INVESTMENT OUTLOOK

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,477

INVESTMENT OUTLOOK

อเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้ประธานาธิบดี Donald Tr

Update : 01 กุมภาพันธ์ 2560

View : 2,688

INVESTMENT OUTLOOK

2017 ปีแห่งนโยบายการคลัง

Update : 26 มกราคม 2560

View : 1,361

INVESTMENT OUTLOOK

วิกฤตเศรษฐกิจโลก

Update : 24 มกราคม 2560

View : 5,249

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)