PEOPLE / THE NEXT TYCOONS / GLOBAL

Acer เดินเครื่องลุยธุรกิจคลาวด์ Maverick Shih ไม่เคยมีความคิดที่จะทำงาน ณ Acer บริษัทซึ่งพ่อของเขาก่อตั้งขึ้น แต่ตอนนี้เขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการพลิกโฉมยักษ์ใหญ่ธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เมื่อ 4 ปีที่แล้ว Acer เปิดตัวบริการคลาวด์ แม้ว่า Dropbox, Google หรือ Amazon รวมถึงบริษัทอื่นๆ จะเป็นขาใหญ่ที่ชิงเข้าตลาดมาก่อนแล้ว ขณะ

Update : 11 กรกฎาคม 2560

View : 2,560


PEOPLE

ความท้าทายที่ถูกส่งต่อ

Update : 13 ธันวาคม 2559

View : 3,189

PEOPLE

The Tangs ยึดมั่นในปรัชญาของครอบครัว

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2559

View : 3,739

PEOPLE

ภาระหนัก : DheerajHindujaกับภาระหนี้สินของบริษัทผลิตรถบรรทุก

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 4,651

PEOPLE

4 สาวพี่น้องภารตะ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาล Apollo

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 4,238

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group