PEOPLE / TALENTED 20s

พีระพล ทยานุวัฒน์ ปั้น “แกรนด์โฮม” โฉมใหม่ ทายาทคนสุดท้องแห่งครอบครัวผู้ค้าวัสดุตกแต่งบ้านรายใหญ่ ร่วมนำทัพ “รุ่น 2” สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ปรับ “แกรนด์โฮม” ให้ทันสมัย มุ่งหวังขยายฐานครองใจลูกค้ารายย่อย จากธุรกิจของครอบครัวที่แยกตัวจากธุรกิจต้นตระกูลเมื่อ ราชัญ ทยานุวัฒน์ ที่ขอสร้างเส้นทางความสำเร็จของตนเอง ผนึกกำลังกั

Update : 10 สิงหาคม 2560

View : 1,112vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,890

PEOPLE

สิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก ฝันปั้น Giztix สู่ “ยูนิคอร์น”

Update : 22 พฤศจิกายน 2559

View : 3,123

PEOPLE

กรวัฒน์ เจียรวนนท์ ปั้น Eko โตไกลในเอเชีย

Update : 19 เมษายน 2559

View : 7,796

PEOPLE

“คณาพญา” ก้าวที่กล้าของ “ภีร์ ไล”

Update : 24 สิงหาคม 2557

View : 5,398

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย