PEOPLE / THE NEXT TYCOONS

บิ๊ก คาเมร่า ปักหลักเจ้าสังเวียนตลาดกล้อง จากยุคกล้องฟิล์มขาวดำสู่ยุคนวัตกรรมแห่งกล้องดิจิทัลชื่อของ ชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ถูกบันทึกลงประวัติศาสตร์ในฐานะผู้นำธุรกิจกล้องเมืองไทยที่ไม่เคยหวั่นต่ออุปสรรคและความท้าทาย ภารกิจต่อจากนี้ของเหล่าทายาทคือการขยายส่วนแบ่งตลาดให้เป็น 70% พร้อมมองหาโอกาสในประเทศเพื่อนบ้าน ชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,051


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,051

PEOPLE

รุ่น 2 กลุ่มฮาโก้ต่อยอดธุรกิจหมื่นล้าน

Update : 25 ธันวาคม 2559

View : 1,576

PEOPLE

ความท้าทายที่ถูกส่งต่อ

Update : 13 ธันวาคม 2559

View : 613

PEOPLE

แพทย์หัวใจศิลป์ ดีเอ็นเอแห่ง “อัศดามงคล”

Update : 25 ตุลาคม 2559

View : 733

PEOPLE

พิธาน องค์โฆษิต ดัน KCE เป็นเบอร์หนึ่งของโลก

Update : 19 ตุลาคม 2559

View : 5,170

PEOPLE

สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ จูง “เด็กสมบูรณ์” บุกครัวโลก

Update : 28 กันยายน 2559

View : 1,847

PEOPLE

ประธานวงศ์ พรประภา ติดปีกสยามกลการอุตสาหกรรม

Update : 30 สิงหาคม 2559

View : 1,574

PEOPLE

คลื่นลูกใหม่นำทัพอินเด็กซ์ ก้าวที่หมื่นล้านในอาเซียน

Update : 05 กรกฎาคม 2559

View : 5,253

PEOPLE

ปั่นสองล้อสู่เส้นชัย แบบ LA Bicycle

Update : 28 มิถุนายน 2559

View : 2,024

PEOPLE

ศรีตรังนำทัพยางไทย แจ้งเกิดแบรนด์ระดับโลก

Update : 12 กันยายน 2559

View : 22,932Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย