PR News / THAILAND

บลจ.เอ็มเอฟซี จับมือ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) แนะนำการลงทุนในตราสารศุกูกครั้งแรกของไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี ร่วมมือกับ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก (M-SUKUK) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AZ Multi Asset MAMG Global Sukuk Fund ชนิด unit class A-ME (USD ACC) เพียงกองทุนเดียว โดยเป็นกองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในตราสารศุกูกตามหลักศาสนาอิสลาม เปิดขายครั้งแรกวันที่ 11-31 กรกฎาคม 2561

ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก (M-SUKUK) เป็นกองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในตราสารศุกูก (Islamic Fixed Income) ตามหลักของศาสนาอิสลาม ซึ่งตราสารศุกูกเป็นตราสารแสดงสิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ได้รับผลตอบแทนคงที่ (Fixed Rate) จากการถือตราสารศุกูก โดยไม่ใช่ดอกเบี้ย เช่น ค่าเช่า หรือส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก หรือกองทุนเปิด M-SUKUK จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ AZ Multi Asset MAMG Global Sukuk Fund ชนิด unit class A-ME (USD ACC) ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  ซึ่งกองทุนดังกล่าวมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนในตราสารศุกูก รวมถึงหลักทรัพย์ภาครัฐ และหรือหลักทรัพย์ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ หลักทรัพย์ภาคเอกชน และหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่สอดคล้องตามหลักชารีอะห์ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะที่ปรึกษาชารีอะห์ของกองทุนตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนจากประเทศในตะวันออกกลางและในทวีปเอเชีย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ  Luxemburg

พัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี กล่าวว่า เราเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามกองทุนแรกของไทย คือกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่ลงทุนทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม และยังมีกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวสำหรับเป็นทางเลือกในการลงทุนเพื่อการประหยัดภาษี โดยลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนชาวมุสลิมในประเทศมีช่องทางการลงทุนในตลาดเงินของไทยค่อนข้างจำกัด และยังขาดผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหลักศาสนาในการให้คำแนะนำการลงทุนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมเรื่องดังกล่าวจึงมีการให้บริการ KTBST Islamic Wealth Management ที่ให้บริการที่ปรึกษาการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบันมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้คำแนะนำ (AUA) อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีซื้อขายหุ้นตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Equity Account) บัญชีการออมหุ้นอัตโนมัติ (Islamic Smart DCA) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติอัจฉริยะตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Smart Algo) กองทุนส่วนบุคคลตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Private Fund) ตัวแทนซื้อขายกองทุนรวมตามหลักศาสนาอิสลาม (Selling Agent for Islamic Mutual Fund) เช่น Islamic LTF และ Islamic RMF เพื่อลดหย่อนภาษี


PR News

Update : 12 กรกฎาคม 2561

View : 486


Most Popular
1

สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งใหม่ อัครสถานหรู มู

Update : 27 มิถุนายน 2560

view : 28,377

2

การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี

Update : 03 พฤษภาคม 2561

view : 19,892

3

ขายแล้ว ‘เพซ’ ปิดดีลขาย ‘มหานคร’ มูลค่า

Update : 11 เมษายน 2561

view : 6,099


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group