WORLD / GLOBAL

11 บุคคลทรงอิทธิพล ‘หน้าใหม่’ จากรายชื่อ The World’s Most Powerful People 2016 จากการจัดอันดับ 74 คนในรายชื่อ The World’s Most Powerful People 2016 มีสุดยอดบุคคลทรงอิทธิพลหน้าใหม่ที่เข้ามาสู่การจัดอันดับทั้งหมด 11 คน จากทั้งแวดวงการเมืองและธุรกิจ ทั้งนี้ การเฟ้นหาบุคคลทรงอิทธิพลของ Forbes พิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณเงินที่ผู้นั้นควบคุม อิทธิพลต่อทวีปต่างๆ บนโลก

Update : 03 เมษายน 2560

View : 1,590


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,907

WORLD

The World’s Most Powerful People 2016

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 1,152

WORLD

ถึงเวลา Glaxo เยียวยาธุรกิจ

Update : 19 มกราคม 2560

View : 812

WORLD

ทีมมูลค่าสูงที่สุดในโลก

Update : 18 มกราคม 2560

View : 1,850

WORLD

คัดดาวเด่นนักกีฬาค่าตัวแพงที่สุดในโลก

Update : 11 พฤศจิกายน 2559

View : 811

WORLD

แบรนด์มูลค่าสูงสุดของโลก

Update : 31 สิงหาคม 2559

View : 2,764

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)