commentaries / ANALYSIS

ทำไมกลุ่มมิลเลนเนียลจึงมีความน่าสนใจในสายตาผู้ประกอบการอสังหาฯ ในอาเซียน? กลุ่มคน Millennials (มิลเลนเนียล) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Gen Y ด้วยสัดส่วนจำนวนประชากร 27.4% ในประเทศไทยที่เกิดราว ปี ค.ศ.1984-1996 (อ้างอิง UN Population Division – Jan, 2016/ World Bank data) ได้เข้ามามีอิทธิพลในโลกยุคใหม่ทั้งต่อด้านเศรษฐกิจและสังคม คาดว่าในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้านี้ กลุ่

Update : 27 สิงหาคม 2561

View : 1,241


Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group