“Crowdfunding” เสริมฐานเงินทุนสตาร์ทอัพ - Forbes Thailand

“Crowdfunding” เสริมฐานเงินทุนสตาร์ทอัพ

FORBES THAILAND / ADMIN
12 Jun 2023 | 04:58 PM
READ 6743

ธุรกิจทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั่วโลกล้วนต่างเคยเป็นสตาร์ทอัพมาก่อน กว่าจะเติบโตมาถึงระดับนี้จะต้องฝ่าฟันหลากหลายปัญหา รวมทั้งประเด็นข้อจำกัดเรื่องแหล่งเงินทุนที่จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบที่เป็นทางเลือกให้ธุรกิจได้ปลดปล่อยศักยภาพ รวมถึงกฎระเบียบมาตรการเพื่อรักษาสมดุลของสังคมเอาไว้ เราเรียกเครื่องมือทางเลือกทางการเงินนี้ว่า การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง (crowdfunding)


ในปี 2555 อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา Barack Obama ได้มีการลงนามในกฎหมาย Jumpstart Our Business Startups Act หรือ JOBS Act เป็นกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาโดยการผ่อนปรนกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ของประเทศ


ทำความรู้จักเครื่องมือระดมทุนแบบใหม่


ตามที่ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ภายในปี 2568 การระดมทุนคราวด์ฟันดิงทั่วโลกจะสามารถระดมทุนได้กว่า 96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งหากมองกลับมาที่ไทยแล้ว การระดมทุนด้วยวิธีนี้นับว่ายังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยเป็นอย่างมาก

    แต่ทว่าโลกได้เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กหรือแม้แต่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว จะมีเพียงบางธุรกิจเท่านั้นที่สามารถตั้งรับกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงพฤติกรรม และการบริหารความเสี่ยงนำมาซึ่งการตัดสินใจในเรื่องของการพลิกแพลงธุรกิจและเลือกมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่จะได้รับหรือเงินทุนหมุนเวียนอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของการทำธุรกิจ

    จากข้อมูลดังกล่าวหลายคนจึงเริ่มรู้จักและสนใจคราวด์ฟันดิง รวมทั้งอาจมองเห็นโอกาสในการเติบโตในตลาดทุน และต้องการที่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด แต่ยังมีข้อสงสัยว่า คราวด์ฟันดิงคืออะไร สตาร์ทอัพหรือธุรกิจใดที่สามารถระดมทุนได้ และจะเข้าถึงการระดมทุนนี้ได้สำเร็จผ่านช่องทางนี้ได้อย่างไร


ระดมทุนผ่าน Crowdfunding


    คราวด์ฟันดิงเป็นการระดมทุนจากประชาชนหมู่มากผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางในการระดมทุน (funding portal) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปแบบการลงทุนและรูปแบบการระดมทุนเพื่อสังคม โดยการระดมทุนในรูปแบบการลงทุนจะเน้นที่การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มองหาเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจสามารถแยกออกเป็นการระดมทุนหุ้นคราวด์ฟันดิง (equity crowdfunding) โดยผู้ลงทุนจะได้มีสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนของบริษัท และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินปันผลหรือส่วนต่างราคาหุ้นเป็นสิ่งตอบแทนในอนาคต

    อีกโมเดลคือ การระดมทุนในรูปแบบของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (debt securities crowdfunding) ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและเงินต้นคืนตามกำหนดระยะเวลาและข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ก่อนเปิดการระดมทุน

    นอกจากนี้ โมเดลของคราวด์ฟันดิงก็สามารถเป็นได้ในรูปแบบการระดมทุนเพื่อสังคม โดยมีสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งตอบแทน หรือแม้แต่การระดมทุนเพื่อสาธารณประโยชน์หรือการกุศล โดยผู้บริจาคไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ

    ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน การสร้างธุรกิจ และการลงทุนมากขึ้น สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง (Sinwattana Crowdfunding) จึงก่อกำเนิดขึ้นมาในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อีกทั้งยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องในประเทศไทย

    สินวัฒนาได้ผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงิน เทคโนโลยี อาหาร การศึกษา สุขภาพและบริการ ให้สามารถใช้เครื่องมือคราวด์ฟันดิงในการระดมทุนจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้สำเร็จ

    นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการมอบองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในภาควิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบ และนำเทคโนโลยีการระดมทุนคราวด์ฟันดิงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันและในภาคธุรกิจ ทำให้สามารถยกระดับสถานะทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้


เสริมสร้างจุดเด่นประเทศไทย


    กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเรื่องดิจิทัลและความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลูกใหม่ นวัตกรรมการเงินคราวด์ฟันดิงจึงได้เข้ามาปรับภูมิทัศน์ใหม่ของภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างการสนับสนุนนวัตกรรมกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

    รวมทั้งให้เกิดความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทิศทางและแนวนโยบายของภาคส่วนต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมสู่โลกอนาคต

    บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จํากัด ในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ร่วมกับอีกหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจหรือองค์กรชั้นนำในประเทศไทย อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สถาบันอาหาร Block Mountain ฯลฯ

    ความตั้งใจและมีจุดประสงค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ต้องการตอกย้ำความสำคัญด้านเงินทุน เพื่อการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด เพิ่มความสามารถในการปรับตัว และก้าวหน้าไปได้ไกลยิ่งขึ้น ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยให้เป็นที่ถูกกล่าวถึงสู่สากล

    ทั้งนี้หากเกิดผู้สนับสนุนรายใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอบทบาทตามความถนัด คาดว่าจะสามารถเปิดโอกาสให้เกิดการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โลกการลงทุนให้กับธุรกิจในประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนทั่วโลก


Bridging Thai Streets to Global


    ความตั้งใจดังกล่าวนำมาซึ่งงาน “Global Investor Exchange Forum - GIXF” หรือ งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้มหกรรมการลงทุนระดับโลก ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2566 นี้ที่กรุงเทพฯ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสตาร์ทอัพโดยผ่านกลไกคราวด์ฟันดิง

    พร้อมทั้งจุดประกายผู้ประกอบการไทยที่ต้องการนำธุรกิจก้าวเข้าสู่ตลาดโลกผ่านการศึกษาโครงสร้างและวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการ

    อีกทั้งยังเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสตาร์ทอัพในประเทศไทยกับนักลงทุนในตลาดโลก ให้เหล่าผู้ประกอบสามารถเข้ามาเป็นกรอบบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นค้นพบความหมายของตนเอง ร่วมคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างน่าจดจำอันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การลงทุนที่ดีขึ้น เพิ่มโอกาสให้เงินงอกเงยในเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม


ศวิตา อติจรรยานุรักษ์
Community and Partnership Director
บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด


คลิกอ่านฉบับเต็มและบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2566 ในรูปแบบ e-magazine