10 งานที่องค์กรต้องการมากที่สุดในอนาคต - Forbes Thailand

10 งานที่องค์กรต้องการมากที่สุดในอนาคต

The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) หรือสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐได้จัดอันดับอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดและองค์กรมีความต้องการมากที่สุดในตลาดช่วง 10 ปี ระหว่างปี 2564-2574 ซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าเรียนจบมาไม่มีตกงานแน่นอน 


โดย Forbes Life ได้เรียงตามอัตราเงินเดือนในปี 2564 สูงสุด 10 อันดับแรก ดังต่อไปนี้

อันดับ 1

ผู้ช่วยแพทย์ (PHYSICIAN ASSISTANTS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 121,530 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 58.43 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 28%

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

    ผู้ช่วยแพทย์มีหน้าที่เหมือนแพทย์ โดยตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย รวมทั้งสั่งยาให้กับผู้ป่วย ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ส่วนใหญ่เป็นงาน Full Time ในออฟฟิศของแพทย์ ตามโรงพยาบาล คลินิก และศูนย์ดูแลสุขภาพ โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์

อันดับ 2

พยาบาลเวชปฏิบัติ (NURSE PRACTITIONERS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 120,680 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 59.51 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 46%

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

    พยาบาลเวชปฏิบัติมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย และอาจจะดูแลสุขภาพเบื้องต้นและเฉพาะทางให้กับผู้ป่วย โดยทำงานในหลากหลายสถานที่ ทั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ โรงพยาบาล ออฟฟิศของแพทย์ และคลินิก ส่วนใหญ่เป็นงาน Full Time มีทั้งทำงานร่วมกับแพทย์หรือทำงานอิสระในการดูแลผู้ป่วย เช่น การสั่งยาเพื่อช่วยชีวิตเบื้องต้น การสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ การใส่ท่อช่วยหายใจแทนแพทย์ได้


อันดับ 3

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล 

(INFORMATION SECURITY ANALYSTS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 102,600 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 49.33 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 35%

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

    นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลมีหน้าที่วางแผนและวางมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อปกป้องระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่มักโดนโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งวิจัยและทดสอบระบบความปลอดภัย ประเมินกระบวนการด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลของบริษัท หาและแก้ไขช่องโหว่ของระบบ ส่วนใหญ่ทำงานในบริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทด้านการเงิน โดยปกติจะเป็นผู้ที่เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์


อันดับ 4

ผู้จัดการด้านบริการทางการแพทย์และบริการสุขภาพ 

(MEDICAL AND HEALTH SERVICES MANAGERS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 101,340 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 48.72 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 28%

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

    ผู้จัดการด้านบริการทางการแพทย์และบริการสุขภาพมีหน้าที่วางแผน กำหนดกิจกรรม และประสานงานกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ สถานที่ทำงานมีทั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ โรงพยาบาล และสถานรับดูแลผู้สูงอายุหรือเนิร์สซิงโฮม


อันดับ 5

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (DATA SCIENTISTS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 100,910 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 48.52 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 36%

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

    นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีหน้าที่ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลทั่วไป โดยสร้างกรอบการทำงานที่ทำให้บริษัทสามารถรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อนำข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในบริษัท โดยอาชีพนี้ต้องเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


อันดับ 6

นักสถิติ (STATISTICIANS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 95,570 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 46.29 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 33%

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

    นักสถิติหรือนักคณิตศาสตร์เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจต่างๆ ธุรกิจดูแลสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และงานด้านวิศวกรรม เนื่องจากมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาแก้ปัญหา โดยอาจต้องทำงานร่วมกับทีมวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ


อันดับ 7

นักกีฬาและคู่แข่งขันด้านกีฬา (ATHLETES AND SPORTS COMPETITORS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 77,300 เหรียญสหรัฐ/ปี

อัตราการเติบโต (2564-2574): 36%

ระดับการศึกษา: ไม่กำหนด

    นักกีฬาและคู่แข่งขันด้านกีฬามีหน้าที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีตารางการทำงานที่ไม่แน่นอน อาจเป็นช่วงเย็น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปกติทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ติดต่อกันหลายเดือนในช่วงฤดูกาลแข่งขันกีฬา โดยทำงานนอกสถานที่และในทุกสภาพอากาศ แม้จะไม่ได้กำหนดระดับการศึกษาไว้ แต่นักกีฬาต้องมีพรสวรรค์ด้านกีฬาและมีความรู้ด้านกีฬาเป็นอย่างดี ผ่านการฝึกฝนและประสบการณ์หลายปีในการแข่งขันกีฬา

อันดับ 8

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ (WEB DEVELOPERS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 77,030 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 37.65 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 30%

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

    ผู้พัฒนาเว็บไซต์มีหน้าที่สร้างและดูแลเว็บไซต์ รวมทั้งออกแบบ พัฒนา และทดสอบเว็บไซต์หรือหน้าตาและฟังก์ชันของเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานได้ ส่วนใหญ่ทำงานให้กับบริษัทออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทสื่อ บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ และบริษัทโฆษณา บางคนรับจ้างทำเว็บไซต์อิสระให้กับลูกค้า


อันดับ 9

นักโลจิสติกส์ (LOGISTICIANS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 77,030 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 37.03 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 28%

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

นักโลจิสติกส์มีหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานกับซัปพลายเชนของบริษัท ดูแลและบริหารวงจรชีวิตของสินค้า รวมทั้งการกระจายสินค้าและจัดส่งสินค้าจากซัปพลายเออร์สู่ผู้บริโภค อาชีพนี้สามารถทำงานได้ในทุกภาคอุตสาหกรรม งานค่อนข้างกดดันเนื่องจากงานด้านโลจิสติกส์เน้นความเร็ว งานส่วนใหญ่เป็น Full Time และทำงานในช่วงเวลาทำงานปกติ


อันดับ 10

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (PHYSICAL THERAPIST ASSISTANTS)

เงินเดือนเฉลี่ย: 61,180 เหรียญสหรัฐ/ปี หรือ 23.64 เหรียญสหรัฐ/ชั่วโมง

อัตราการเติบโต (2564-2574): 26%

ระดับการศึกษา: ไม่กำหนด

    ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดมีหน้าที่ช่วยผู้ป่วยฟื้นฟู การเคลื่อนไหวของร่างกายและบำบัดอาการเจ็บปวดต่างๆ หลังจากได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการเนื่องจากแนวโน้มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลก


ที่มา: ข้อมูลจาก The U.S. Bureau of Labor Statistics เมื่อ 8 กันยายน 2022

หมายเหตุ: เงินเดือนเฉลี่ยระหว่างรายสัปดาห์และรายปีไม่สัมพันธ์กัน

เรื่อง: นฐ ดิลกวิพัฒน์

อ่านเพิ่มเติม:

>> THE WEALTH REPORT 2022: สำรวจความมั่งคั่งทั่วโลก

>> Janice Lee นำทัพ “Viu” เข้าร่วมสงครามสตรีมมิ่งชิงเจ้าอาเซียน


​คลิกอ่านฉบับเต็มและบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Life (เล่มแถม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565)