ถอดรหัส มฟล. 23 ปี ตั้งเป้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำอาเซียน - Forbes Thailand

ถอดรหัส มฟล. 23 ปี ตั้งเป้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำอาเซียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน ปี 2541 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 14,812 คน มาจากทั่วประเทศไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง อาเซียน และทวีปต่างๆ ทั่วโลก จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ เปิดสอน 15 สำนักวิชา อาทิ การจัดการ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมสังคม จีนวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ดำรงอยู่อย่างท้าทายในจังหวัดชายแดนอย่างเชียงราย หลายคนอาจมองว่าไกล แต่ที่เราเห็นคือใกล้ เพราะอยู่ใจกลางกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รายล้อมด้วยประเทศสมาชิกแห่งอาเซียน การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อมอบกุญแจสำคัญให้กับนักศึกษาพร้อมก้าวสู่ global citizen เปิดสอนในสาขาวิชาที่แตกต่าง ทั้งยังเปิดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง Wellness Center เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มุ่งเน้นใช้การศึกษา-การสาธารณสุข สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ในปีนี้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติถึง 289 ผลงาน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งยังได้รับงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากภายนอกมากเป็นประวัติการณ์ ตลอดจนเป็น 1 ใน 13 สถาบันที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 หรือ Reinventing University มฟล. ได้สั่งสมองค์ความรู้กระทั่งมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ ได้รับอันดับ 1 จาก THE World University Rankings ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ทั้งด้านภาพรวม ด้านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ และด้านความเป็นนานาชาติ แม้ในปีนี้สถานการณ์โควิด-19 มฟล. ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ก็ตาม ยังได้ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาการสอนรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยก้าวข้ามข้อจำกัดของการเรียนออนไลน์เพื่อคงคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ พัฒนาให้นักศึกษาทั้งทางวิชาการควบคู่กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU Learning Innovation Institute (MLII) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดผ่านโครงการ MFU Academy โดยเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการรูปแบบใหม่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคม (lifelong learning) ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านทางออนไลน์ เพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน disruption นี้ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินงานด้าน digital transformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภารกิจ เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (digital university) ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขยายกรอบการเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการแก่สังคมผ่านกระบวนการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ-เอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคเหนือตอนบน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป   รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   อ่านเพิ่มเติม:
คลิกอ่านฉบับเต็ม และบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนมกราคม 2565 ในรูปแบบ e-magazine